WBU has signed a cooperation agreement with University St Kliment Ohridski - Bitola | Western Balkans University

WBU has signed a cooperation agreement with University St Kliment Ohridski - Bitola

Home >Latest News >WBU has signed a cooperation agreement with University St Kliment Ohridski - Bitola

Universiteti Western Balkans dhe Universiteti St Kliment Ohridski - Bitola në Republikën e Maqedonisë së Veriut kanë nënshkruar së fundmi një marrëveshje bashkëpunimi.

Ky Memorandum Mirëkuptimi (MoU) do të vendosë një bashkëpunim akademik ndërinstitucional ndërmjet dy universiteteve. UKLO dhe WBU do të bashkëpunojnë në fushat e mëposhtme:
1. Shkëmbimi i personelit
2. Shkëmbim studentësh
3. Projekte të përbashkëta kërkimore-shkencore
4. Pjesëmarrje në konferenca të ndryshme akademike
5. Programet e trajnimit të stafit
6. Fusha të tjera me interes të përbashkët.

Universiteti St Kliment Ohridski"- Bitola i njohur edhe si UKLO, është universiteti i dytë shtetëror në Republikën e Maqedonisë së Veriut. UKLO ka 48 programe universitare (cikli I), 57 programe pasuniversitare (cikli II), duke përfshirë 9 programe të specializuara dhe 20 programe doktorature (cikli III).